17th Dai-al-Mutlaq Syedna Hasan Badruddin RA

Miqat Date: 
6 Shawwal

17th Dai-al-Mutlaq Syedna Hasan Badruddin RA

Vafat: 6 Shawwal 821 H. 1419 A.D. Zamarmar, Yemen

  • Aale Valid na aap 11ma Dai chhe.

  • Aap ye Husne Zamarmar ma tashreef raakhi Dawat na Elaam ne qayam kida. Mazoon e Ajal Abdul Muttalib Najmuddin[a.q.] ye aap ni khidmat bajavi. Syedi Abdul Muttalib ghana Shuja ane bahadur hata.Dushmano aap si larazta hata.

  • 812 H. ma Syedi Abdul Muttalib Taeez ma wafat thaya. Syedna ne ghano sadmo pohncho.Te baad aap ye Syedi Mohammed bin Idris Asaduddin [a.q.] ne Mazoon banaya.Aap ye ghana maal kharchi ne dawat ni khidmat kidi.Dawat na den ne adaa kidu. 821 H. ma Syedi Mohammed wafat thaya. Aap ye aap na bhai Syedna Ali [r.a.] ne Mazoon na rutba ma qayam kida ane mansoos banaya.

  • Hind ma aa waqt Maulai Adam [a.q.] Vaali e Hind hata. Ahmedabad aap na zaman ma qayam thayu.

  • Syedna Hasan ni sakha ghani hati. Talabatul Ilm na vaste aap ni khas nazar hati.

  • 6 Shawwal 821 H. aap Zamarmar ma wafat thaya. Masjide Aqdam na sahan ma Doat Kiram na javar ma aap ne dafan kida.

Article By: Mulla Saifuddin Surka N.k.d. Ahmedabad