20th Dai-al-Mutlaq Syedna Hasan Badruddin RA

Miqat Date: 
15 Shabanul Karim

20th Dai-al-Mutlaq Syedna Hasan Badruddin RA

Vafat: 15 Shabanul Karim 918 H. (1512 A.D.) Masaar, Yemen

  • Aap Aale-Valid na 14ma Dai chhe, ane 19ma Dai Syedna Idris [r.a.] na Shahzada chhe.

  • Aap no zaman saadat no zaman hato. Aap no koi waqt ibadat si khali nohto. Fazal, diyanat ane kamal na Saheb hata. Talabul ilm par shafaqat farmavta.

  • Hind si Mumineen aap ni taraf hijrat kari ne aavta. Aap saghla par lutf  ni nazar farmavta. Aap ye Hind na  Mumineen no imtehan kido. Yemen si ek adna Mafsuh ne Hind ni taraf mokla. Umurud-deen ni raza ehne sonpi, ane Hind na mumineen ne ehni ta'at karva no hukam kido. Saghla ye ta'at kidi. Ye Mafsuh te baad Ahmedabad ma muqim rahya, ane vahan wafat thaya, jehni qabr Syedna Shiekh Adam Safiuddin na Qubba mubarak  si Magrib taraf, aavta Burhani Masjid na najdik chhe. 

  • Aap na kakaji na dikra Mazoon-e-Ajal Abdullah bin Ali [r.a.] ye Dawat na amar ma Syedna ne yaari didi, ane Asadul Qavi ni misal saath rahya.  S. Abdullah na vafat na baad aap ye aap na bhai Syedna Husain [r.a.] ne Mazoon na rutba ma qayam kidha, ane nasse jali farmavi.

  • Yemen na Doat Kiram ma aap saghla karta ziyada arsa [45 years] tak Dawat na arsh par mustavi rahya. 

  • 15 Shabaan 918 H. aap vafat thaya. Masaar na qilla par aap ni qabr chhe.

Article By: Mulla Saifuddin Surka N.k.d. Ahmedabad