21st Dai-al-Mutlaq Syedna Husain Husamuddin RA

Miqat Date: 
10 Shawwal

21st Dai-al-Mutlaq Syedna Husain Husamuddin RA

Vafat 10 Shawwal 933 H. 1527 A.D. Masaar, Yemen

  • Aale Valid na aap 15ma Dai chhe.

  • Husne Shibam ma aap qayaam farmavta.

  • Aap na zaman ma Hind ma Jafar ni fitnat no aalam tho. Hazaro mumineen shaheed thaya. Mumineen na gharbaar lutaya. Ghana Mumineen imaan par sabit na rahi saka.

  • Moulai Raj bin Moulai Hasan a.q., Moulai Raj bin Dawood, Soni  a.q. ane bija ghana Hudud Shaheed thaya.

  • Akhar umr ma Syedna Husain ni tabiyat ghani nasaaz thai gai. Dawat na har umur Maulal Ajal Syedi Hasan bin Nooh Bharuchi a.q. lai uthta. Hind, Sind ane Yemen si  je kagazo aavta te Syedi Hasan bin Nooh ni khidmat ma arz thaata.

  • 10 Shawwal  933 H. aap Vafat thaya. Aap ni qabr mubarak Masaar ma chhe.

 

Article By: Mulla Saifuddin Surka N.k.d. Ahmedabad