30 ma Dai, Dail ajal, Syedna Ali Shamsuddin RA najle Syedi Hasan bin Syedi Idris bin Syedna Ali RA

Miqat Date: 
25 Rabiul Awwal
30 ma Dai,  Dail ajal, Syedna Ali Shamsuddin RA najle Syedi Hasan bin Syedi Idris bin Syedna Ali RA

Vafat: 25 Rabiul Awwal 1042 H. 1632 A.D. Hisne Afeda, Yemen

Syedna Ali Shamsuddin r.a. bin Syedi Hasan, Aal-e-Valid na 18ma ane aakhari Dai chhe. Rasulullah s.a.ni Doa mubarak na aakhari samar [ fruit] chhe, ane biji taraf aap Syedi Hasan bin Nooh Bharuchi a.q. ni nasal ma si chhe. [see  shajarah ]

Syedi Hasan bi Nooh a.q. ye Ilm ane maal, beve si Doat ni khidmat ma ghani janfesaani kidi chhe, je na sabab Khuda Ta'ala ye aap ni nasal ma Syedna Ali r.a. ni misal Dai bakhsha chhe.

Hind ma Dawat naqal thaya baad 29ma Dai, Dail Ajal Syedna Abdul Taiyeb r.a. ye Yemen ma aap ni taraf  Nas mokli chhe. Te waqt aap Taybah ma tashreef rakhta hata. Ghani kam muddat aap Dawat na arsh par mustavi rahya. Aap ye dobara Hind ni taraf Syedna Qasinkhan Zainuddin r.a. par nas mokli chhe.

Aap ni qabr mubarak Hisne Afeda ma ek alag Qubbat ma hati, je aaj maaruf nathi. Aap ni umar 69 varas ni hati.

Article By: Mulla Saifuddin Surka N.k.d. Ahmedabad