7th Dai-al-Mutlaq Syedna Ahmed RA

Miqat Date: 
28 Jamadil Ukhra

7th Dai-al-Mutlaq Syedna Ahmed RA

Vafat: 28 Jamadil Ukhra 628 H. 1230 A.D. Hamdan, Yemen 

  • Aale Valid na aap bija Dai chhe. Syedna Ali bin Moula Mohammed bin Valid r.a. na Kakaji na dikra chhe.

  • Aap no muqaam Sana'a ma hato. Aap ye Deen na usul qayim kida. Goraba ane yateemo ni aap khabar leta. Zamaan ni musibato ma saghla aap na najdeek aasro leta. Yemen na Hukkam na najdik aap na vaste ghani izzat hati.

  • Aap ye Hind ni taraf Sahebe Dawat ne mokla.

  • Aap na upar Doat no pehlo saatro khatam thayo. aap ni shaan azeem chhe.

  • Dawat na arsh par aap ghanu kam rahya chhe, Haji 15 mahina bhi thaya nohta ne aap ekaek bimaar thaya, ane 28 Jamadil Ukhra 628 H. aap vafat thaya.

  • Aap ni vasiyat mutabiq aap ne Hamdan  ma Qubbat ma dafan kida, magar aaj te maruf nathi.

Article By: Mulla Saifuddin Surka N.k.d. Ahmedabad